^Back To Top

การปลูก

การปลูกข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์


(1) พื้นที่ปลูกต้องอยู่ในพื้นที่ปลูกข้าว อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ์ (เฉพาะตําบลนาโก และตําบลหนองห้าง) และกิ่งอําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบ่อแก้ว) จังหวัดกาฬสินธ์
(2) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และ โรงสี/ผู้ประกอบการ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ก่อนเริ่มทําการผลิต
(3) เมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์กอเดียว และพนธุ์ กข 6 บริสุทธิ์ มีคุณภาพดี ไม่มีสิ่งเจือปน จากแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว หรือเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรผลิตเองซึ่งได้รับการตรวจรับรอง
(4) ปลูกในช่วงฤดูนาปี ( เดือนมิถุนายน กรกฏาคม หรือสิงหาคม )
(5) เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน

Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.