^Back To Top

มาตรฐานสินค้าเกษตร :เกษตรอินทรีย์

มาตรฐานสินค้าเกษตร :เกษตรอินทรีย์

 

  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

 

Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.