^Back To Top

ประวัติข้าวเหนียวเขาวง

ชาวกาฬสินธุ์ปลุกข้าวหลากหลายชนิดพันธุ์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียเพื่อ การบริโภคที่เหลือจึงขายพื้นที่ตอนบนของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทั่วไปบริเวณเทือกเขาภูพานพื้นที่เป็นที่ดอนและที่ราบบริเวณหุบเขา ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในอำเภอเขาวง ร้อยละ 80 เป็นชาวผู้ไทที่มีชื่อเสียงกล่าวขานเป็นที่ยอมรับในเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เป็นสังคมกสิกรรมที่มีความพิถีพิถันประณีตบรรจง ในการประดิษฐ์เครื่องมือใช้ในครัวเรือนไว้ใช้เอง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รักษาสือทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรไว้บริโภคโดยเฉพาะข้าวเหนียวเขาวง เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในตลาดข้าวสารจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2507 โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวขนาดเล็กในตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตระเวรหาซื้อข้าวเปลือกตามอำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์มาสีเป็นข้าวสารส่งขายตามตลาดในจังหวัดกาฬสินธุ์และต่างจังหวัดปรากฏว่า ข้าวเหนียวจากอำเภอเขาวงเป็นข้าวคุณภาพดี สีได้เมล็ดข้าวมาก หุงสุกและอ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม จึงเป็นที่นิยมของตลาด ผู้บริโภคกล่าวขานถึงและสอบถามแหล่งที่มา จึงเป็นที่มาของ ข้าวเหนียวเขาวง

Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.