^Back To Top

เอกสารเผยแพร่

 

งานวิจัย

  1. เหนียวกอเดียว : ข้าวเหนียวเขาวงคุณภาพเฉพาะถิ่น
  2. ลักษณะเด่นของข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  3. การจัดการความรู้การทำนาข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ กรณีศึกษา ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
  4. ศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่ อ.เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
  5. “ข้าวเหนียวดำ” หลากประโยชน์ หลายแนวคิด เสริมเศรษฐกิจไทย สู่สากล
  6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวเหนียว (อาราเร่) จากข้าวเหนียวดำ
  7. นวัตกรรมการจัดการความรู้ "โรงเรียนชาวนา"
  8. กรมการข้าว ข้าวเหนียวเขาวง

 

Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.