^Back To Top

พื้นที่ผลิตข้าวเหนียวเขาวง

mapkw

ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีในเขตพื้นที่ 3 อำเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

  1. อําเภอเขาวง(ทุกตำบล)
  2. อําเภอกุฉินารายณ์(เฉพาะตําบลนาโก และตําบลหนองห้าง)
  3. อําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคู และตําบลบ่อแก้ว) จังหวัดกาฬสินธ์
Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.