^Back To Top

IMAGE แผ่นพับข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
  ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (ข้าวคุณวิเศษ) หอม นุ่ม เหนียวอร่อย บนฐานวัฒนธรรมวิถีชาวผู้ไท .....ต้องลอง...ต้องชิน....... ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ... (1188 ครั้ง)
IMAGE เกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง (คุณวิเศษ คำไชโย)รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา ที่ทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกรัฐมนตรี 2มิย.59    (749 ครั้ง)
IMAGE นวัตกรรมชาวนา
 นวัตกรรมการจัดการความรู้ "โรงเรียนชาวนา"  การจัดการความรู้ที่จะชวนให้ชาวนาไทยต่อสู้กับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ บริบทการทำนาที่เปลี่ยนเปลงไป บทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ (817 ครั้ง)

ผู้ตรวจฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวงจำกัด


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๒ เปิดสหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวง จำกัด เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการผลิตและจำหน่ายข้าวเหนียวเขาวงให้มีมาตรฐานและขยายตลาดไปสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการให้การต้อนรับ

01

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๑๒ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันเปิดสหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวง จำกัด ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนข้าว ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความเข้มแข็งสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองและขั้นที่สาม รวมทั้งเพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการผลิตและจำหน่ายข้าวเหนียวเขาวงให้มีมาตรฐาน และขยายตลาดไปสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ฯ เครือข่ายฮักแพงแบ่งปันอำเภอเขาวง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายสำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ มีชื่อเสียงอย่างแพร่หลายในตลาดข้าวสารทั้งในและนอกจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗ โดยกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวขนาดเล็กในเขตตำบลหลุบ อำเภอเมือง เพราะคุณลักษณะพิเศษของข้าวเหนียวเขาวงเป็นข้าวคุณภาพดี หุงสุก แล้วมีความอ่อนนุ่มและหอมมาก แม้จะเก็บไว้ในภาชนะปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นก็ตาม ซึ่งทำให้ข้าวเหนียวเขาวงได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือตรารับรอง GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และจากการความร่วมมือของภาคราชการ เอกชน และภาคประชาชน ทำให้ข้าวเหนียวเขาวงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับสหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวง จำกัด ด้วย นอกจากนี้ข้าวเหนียวเขาวง ถือว่าเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น ที่ผู้มีซื้อมีความต้องการสูงแต่ผลิตได้น้อย ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


http://www.kalasin.go.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=1149

sc นวัตกรรมการจัดการความรู้ "โรงเรียนชาวนา" 

การจัดการความรู้ที่จะชวนให้ชาวนาไทยต่อสู้กับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ บริบทการทำนาที่เปลี่ยนเปลงไป บทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้

 

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
(ข้าวคุณวิเศษ)

หอม นุ่ม เหนียวอร่อย
บนฐานวัฒนธรรมวิถีชาวผู้ไท
.....ต้องลอง...ต้องชิน.......

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ เมื่อเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นยังคงรักษาความอ่อนนุ่มไว้ได้ (นึ่งตั้งแต่ตอนเย็น ตอนเช้าอีกวันก็ยังนุ่ม)

ข้าวเหนี่ยวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวนาปีข้าวพันธุ์พื้นเมือง(ข้าวพันธุ์กอเดียว) และข้าวพันธุ์ กข 6 ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปลูกในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสินค้าที่มี ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่อำเภอเขาวงเป็นดินภูเขาไฟเก่า ที่ตรงนี้เคยมีไดโนเสาร์อยู่ ดินบริเวณนี้มีแร่ธาตุดินในบริเวณนี้มีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิกอนสูงกว่าที่อื่น มีภูเขาล้อมรอบ เป็นที่มาของชื่อ อำเภอเขาวง มีภูมิอากาศที่เหมาะสมก็เลยทำให้ข้าวเหนี่ยวนุ่ม เหนียวอร่อย ถ้านำข้าวเหนียวเขาวงไม่ปลูกที่อื่นก็จะขาดคุณสมบัตินี้ไป

วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์
วิสัยทัศน์ “เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่วิถีผู้ไทชาวเขาวงที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
4 กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ 2559-2563) ขับเคลื่อนกลุ่มจัดการตนเองตามวิถีชาวผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง บนฐานศักยภาพชุมชน 3 ภูมิ : ภูมิศาสตร์ ภูมิสังคมวัฒนธรรม และภูมิพัฒน์
กลยุทธ์ 1 สร้างความเป็นผู้นำการผลิตข้าวเหนียวเขาวงพืชผักอินทรีย์
กลยุทธ์ 2 สร้างสินค้านวัตกรรมภูมิปัญญาผู้ไทเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้
กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการตลาดและบริหารธุรกิจการเกษตร
กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบวิถีผู้ไท

สินค้าคุณภาพ เกษตรอินทรีย์
1.ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(ข้าวคุณวิเศษ) ข้าวสารบรรจุถุง 1 กิโลกรัม
2. เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพ

สถานที่ติดต่อ
นายวิเศษ คำไชโย 099-4727007, 089-8432241 , นางทับทิม เพาะชม 080-0128441 หรือ 095-8607241
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสำราญ บ้านเลขที่ 191 ม.9 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com หรือ rice.khaowongshop.com/
Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : 0994727007

 

 

เอกสาร word   คลิ๊ก

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม 

ภาพประกอบ 

 

View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news?start=4#sigFreeId3174fdebda

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news?start=4#sigFreeId4604ae310e

View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news?start=4#sigFreeId707ff08c9f

View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news?start=4#sigFreeIdfe9b9cb41e

Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.